naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Naturforvaltning

Kammeraderi, tjenester og favorisering/utelukking av personer og organisasjoner er utbredte former for korrupsjon i offentlig forvaltning. Kjenner du de rette personer og er "venner" kommer du langt med nøkkelpersoner i offentlig forvaltning. Her er ??? fra Mattilsynet sammen med Jeroen van der Koiij fra NZF med en ulovlig beslaglagt flaggermus.

Naturforvaltning betydning og definisjon omtales her. I tillegg nevnes forskjellige disipliner innenfor temaet. Informasjonen hentes fra leksikon eller andre kilder som f.eks. fagbøker eller lærebøker som er tilgjengelig.

Offentlig forvaltning

 

Miljøverndepartementet - http://www.regjeringen.no/nb/dep/md

Det høyeste forvaltningsorganet i naturforvaltning. Ansvar for biologisk mangfold, friluftsliv, forurensning, kjemikalier, avfall & gjenvinning, kulturminner. Departementet planlegger og organiserer iht. politiske beslutninger og delegerer til underliggende organer for gjennomføring, kontroll og overvåking.

 

Miljødirektoratet - http://www.miljødirektoratet.no

Direktoratet for naturforvaltning ble lagt ned i 2000.

 

Forurensningsdirektoratet - http://klif.no

Direktoratet ble opprettet i januar 2010. Arbeider med alt som har med forurensning. De har også utvidet arbeidsområdet til å omfatte luftforurensning (naturlig og menneskeskapt).

 

Fylkesmannen - http://fylkesmannen.no

Statens forlengede arm i fylket og sørger for at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt. Egen avdeling for naturforvaltning som jobber med naturvern, friluftsliv og forurensning. Første saksinstans ved oppstart av vernesaker og forvalter av verneområder etter en evt. fredning. Tilsynsorgan og ankeinstans.

 

Statens Naturoppsyn - http://naturoppsyn.no

Oppsynet er underlagt miljødirektoratet og fører oppsyn av fredede områder og dyr. Er også Fylkesmannens forlengede arm og har praktiske oppgaver som bl.a. informasjon, skjøtsel og tilrettelegging av verneområder.

 

Mattilsynet - http://mattilsynet.no

Hele 92 tilsyn ble slått sammen til mattilsynet. Mattilsynet har all ansvar for tilsyn innen næringsmiddel (for dyr og mennesker) fra kommunalt nivå til nasjonalt nivå. Statens dyrehelsetilsyn ble lagt under mattilsynet i 2004.

 

S.F.T. - nedlagt

Statens forurensningstilsyn ble lagt ned i januar 2010. Nyetablert direktoratet, forurensningsdirektoratet har overtatt tilsynets oppgaver.

 

 

Private aktører (jobber for eller styrt av offentlig)

Dette er aktører som jobber med bl.a. kartlegging, utredninger og forskning som danner grunnlag for offentlig forvaltning.
 

N.I.N.A. - http://nina.no

Norsk institutt for naturforskning er

 

Cicero - http://cicero.no

O.

 

Norsk Polarinstitutt - http:\\npolar.no

Norsk polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenkapelige undersøkelser i polarområdene.

 

Statens kartverk - http://statkart.no

O.

 

Meteorologisk institutt - http://met.no

O.

 

N.I.V.A. - http://niva.no

Norsk institutt for vannforskning ...

 

N.V.E. - http://nve.no

Norges Vassdrag og Energidirektorat ...

Foreninger


Norsk Zoologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Informasjon om offentlig forvaltning

 

Naturforvaltning - http://naturforvaltning.no

Bakgrunnsinformasjon om forvaltning. Setter Norsk naturforvaltning i et kritisk lys og trekker frem gode løsninger til inpirasjon og dårlige eksempler til skrekk og advarsel. Opplyser om skadevirkninger, overtramp, manglende viten innen for offentlig naturforvaltning.

Bøker


Vann og vassdrag 1: Ressurser og problemer. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg skadelige organismer og kampen mot dem og vassdragsregulering. Forurensning av sedimenter, gjødsel, avløp, tungmetaller og forsuring er grundig gjennomgått.
ISBN 82-412-0151-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Oppdatert 10. oktober 2013

Opprettet 10. oktober 2013

Et vassdrag ødelegges

 

Korrupsjon er utbredt i Romerike Politidistrikt
 

Økokrim jobber med miljøkriminalitet.

 


  Fakta om naturforvaltning

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det 2794 dyrearter hvorav 2794 er insekter og 45 fisk.

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord eller ord/termelologi som trenger nærmere omtale er listet opp her. Ordene kommer opp i ny vindu (pop-up).

 

Departement

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Direktorat

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Tilsyn

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.
 

 
  Annonse: