naturleksikon.no
 

Opprettet
17. april 2006

Fugler

Oppdatert
3. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenFiskemåke, Larus canus. © Harald Gjerde (2007)
.europeisk trane
tranefamilien


stokkand
andefamilien


egg til hettemåke


Fakta om fugler

I verden finnes det over 8805 arter fugler.

I Norge finnes det 68 arter.
 


Viste du at ...

...dynosaurene ikke døde ut, men videreutviklet seg til fugler.

..derfor har fugler og dynosaurer har samme kroppsbygning og dermed beveger seg likt.

...skjelettet er hult slik at de flyr lettere.

...tårnseiler lever hele livet i luften, også når de sover. De har så korte bein og lange vinger at dersom de lander på bakken kommer de ikke opp igjen.

...albatross trekker mellom Nordpolen og Sydpolen.
 


Systematikk

I verden finnes det 10.000 fuglearter. I Norge har vi ca. 250 som har fast tilhold.

Rike:Dyr (Animalia)
rekke: virveldyr (??)
klasse: fugler (Aves)
orden:
strutser - 1
nanduer - 2
emuer og kasuarer - 4
kivier - 3
tinamuer - 49
pingviner - 16
lommer - 4
lappdykkere - 20
pelikanter - 57
storker - 114
ender - 152
dagrovfugler - 286
hønsefugl - 263
traner og rikser - 191
vadere, måker og alker - 317
steppehøns - 16
duer - 300
papegøyer - 328
gjøker - 150
ugler - 133
nattravn - 98
seilere og kolibri - 389
trogoner - 37
musfugler - 6
råkefugl - 193
spetter - 378
spurvefugler - 5206

 


Fulger er de eneste dyrene som har utviklet fjær. Dette er den eneste gruppen dynosaurer som har overlevd til idag. Dynosaurer har de hult skjelett, varmblodige, svai hals, tre tær peker fremover og en bakover. Denne undergruppen av dynosaurer har også utviklet fjær hvor funksjoner er å holde på varmen og gi stor overflate slik at det er mulig å fly. Da denne gruppen er så spesiel har vi skilt den ut fra reptilene og kaller dem for fugler (Aves).
.


World Wide Web (www)

Xeno-Canto (fuglesang) - http://xeno-canto.org - ?
Denne hjemmesiden inneholder en database med hele 7600 arter som er omtrent 70% av all verdens fuglearter! Den inneholder 80.000 opptak med 740 timers spilling. Enkelt søking etter art, gruppe og land. Interaktivt kart (GoogleMaps) hvor man kan zoome inn og få oversikt over lokaliteter til opptakene. Alle opptak er supplert med info om sted, dato, art, type sang og hvem som tok opp. Alle opptak er i mp3 og høres direkte eller lagres på egen PC.

Norske fugler
- http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/ - NOR
Oppslagsverk over Norges fugler. Tegninger, utbredelseskart og beskrivelse av alle Norges fugler.

fugler.no
- http://fugler.no - NOR
Setter fokus på norsk ornitologi for både fagornitologier og aktiviteter knyttet til fugler som hobby. Setter fokus på myndighetenes forvaltning av fugler.

Animal-World (papegøye som kjæledyr)
- http://animal-world.com/encyclo/birds/birds.htm - USA
Hjemmesiden inneholder utfyllende informasjon om en rekke arter innenfor de forskjellige gruppene (bl.a. lorie, konur, kakadue, ara, amazon, pionus, dvegpapegøyer, duer, kanarifugl og finker). Informasjonen omfatter, utbredelse, status, artsbeskrivelse, dyrehold, boforhold, mating, sosiale krav, adferd, vedlikehold, trening, aktivisering, formering og potensielle problemer (helse, adferd o.l.). Hjemmesiden er oversiktlig og grundig. Rikt illustrert dem bilder av de fleste artene og underartene.


Bøker

Nordisk fuglehåndbok - Håndbok
Boka er en oversettelse fra dansk bok skrevet av Benny Génsbøl. Den norske boka som er plagiert av Per-Gõran Bentz med den misvisende tittel Norsk fuglehåndbok.  Dette er ikke en felthåndbok og dekker ikke norske, men nordiske fugler. Lettlest, grundig og meget oversiktlig bok.  496 sider. Utgitt i 1988.
ISBN 82-03-22194-7 (ib.)             Bokanmeldelse          Lån fra bibliotek

Birds of Europe
- Felthåndbok
Boka beskriver alle Europas (gamle og nye, dvs. alle Middelhavslandene og Asia vest for Uralfjellene) 722 fuglearter. I tillegg omtales 103 arter som ikke finnes i Europa, men som kan observeres fra tid til annen. I tillegg omtales 23 innførte arter som har forvillet seg. Gode identifiseringsplansjer med omtale av identifisering. Utbredelseskart viser hekke-, trekk- og overvintringsområder. 400 sider
ISBN 0-691-05054-6             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Handbook of the Birds of the World
- Oppslagsverk
Oppslagsverket har 16 bind og omtaler i detalje med illustrasjoner alle verdens fugler. 16 bind. Hver bok koster kr. 2200,- og serien kr. 35.000,-!  Utgitt fra 1992 med 1 bind i året. Bind 14 kommer høsten 2009. Mange universitetsbibliotek og muséer har "hele" serien, men må leses på biblioteket.
ISBN ?                                        Bokanmeldelse          Lånes ikke fra bibliotek


Nyheter

Birdlife - http://www.birdlife.no/naturforvaltning/ - NOR
Inneholder nyheter om fugler i norsk forvaltning.


Foreninger

Norsk Ornitologisk forening - http://www.birdlife.no - NOR
Forening for amatører og profesjonelle innen ornitologi. Mange lokallag med aktiviteter.


Bilder World Wide Web

fugler.no - http://fugler.no/bilder/ - NOR
Bilder av norske fugler.

Miljølære
- http://www.miljolare.no/data/ut/bildearkiv/index.php?or_id=2379 - NOR
Bilder av norske fugler. 

 

 

 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no