naturleksikon.no
 

Opprettet
10. august 2006

Kart

Oppdatert
4. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenTopografisk kart © Statens kartverk
.topografisk kart


økonomisk kart


sjøkart


Fakta om temaet

Informasjon kommer...
 


Viste du at ...

... den magnetiske nordpol ligger pr. 2007 på 83,95°N og 120,72°W.

...den magnetiske nordpol flytter seg 50 km hvert år, men dette varierer mye.

... avviket mellom magnetisk og reel nordpol i Norge varierer mellom 3° og 11° avhengig av hvor i Norge du er. Dette kalles misvisning.

... i gjennomsnitt hvert 400.000 år bytter de magnetiske polene slik at N blir S og motsatt. Før byttingen skjer blir magnetismen svakere og jorda blir utsatt større stråling.
 


Karttyper

Politisk kart infrastruktur og politiske grenser som land, fylke, kommune, byer mm.

Topografisk kart viser topografien (høydekurver) og viktigste naturgrunnlag som skog, åpen landskap, tettsteder mm.

Økonomisk kart (gruppe). Denne karttypen brukes i kommuneplanlegging og i landbruket.

Veikart er navigasjonskart beregnet på biltrafikk. Politiske kart er ofte brukt som basis med detaljert oversikt over veinettet.

Sjøkart er navigasjonskart beregnet på skipstrafikk. Dybder, led, skjær, grunner og plassering av fyr/lys er merket på kartet.

Orienteringskart er meget detaljerte kart som viser naturforhold som myr, skog, åker/eng, stier og topografi. Enkelthus og store steiner er også tegnet på kartet.

Turkart bruker ofte topografiske kart eller orienteringskart som grunnlag med tilleggsinformasjon om en bestemt aktivitet bassert på årstid, sommer (sykkel, ridning, gåing) og vinter (langrenn).

Friluftskart bruker ofte topografiske kart eller orienteringskart som grunnlag med tilleggsinformasjon om friluftsliv som stier, skiløyper, kanoled, rasteplasser, badeplasser, fiskeplasser mm.

Spesialkart/fagkart er karttyper som er beregnet for spesielle fagområder eller arbeidsområderr. Eksempler er elnett, rør, berggrunn, sedimenter, vegetasjon mm.


Ordforklaringer

GIS (Geographical Information System) er datamaskinstyrte systemer som brukes for å registrere, modellere, analysere og hente geografiske data.

GPS (Global Positioning System) er et system som brukes for å fastsette sin posisjon ved hjelp av 30 militære satelitter fra USA.

UTM (Universal Transverse Mercator) er et globalt koordinatsystem som brukes i de fleste kart.

Ekvidistanse er høydeforskjellen mellom høydekurvene i meter.

 


Kart er en gjengivelse av landskapet i form av tegning. Hvilke type informasjon kartet inneholder er avhengig av karttype og målestokk.
.


World Wide Web (www)

Naturbase - http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ - NOR
Interaktivt kart som viser bl.a. vern (nasjonalpark, landskapsvern, naturreservat), foreslåtte verneområder, artsdata, prioriterte naturtyper, kulturlandskap og friluftsområder. Ved å klikke på et område eller lokalitet får man mer informasjon som bl.a. reservatregler, hvilke dyr/planer som er spesielt for området, oppsynsmann, litteratur mm. OBS: Adressen til hjemmesiden endres stadig og ofte ustabil. Informasjon er mangelfull og ikke oppdatert. Kun informasjon fra offentlig forvaltning er lagt inn (DN, NINA). Informasjon fra private foreninge mangler. Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning.

Se Norge - http://senorge.no/ - NOR
Interaktive kart som viser snø, vær, vann og klima i Norge. Informasjonen vises i rom og tid. F.eks. kan du se snøsituasjon nå (snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde eller endring) eller tilbake i tid 1 dag, 1 uke, 1 måned eller 1 år.

SNR - http://www.snrkart.no - NOR
Kartet dekker kommunene Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Inneholder kart som dekker grunneier, kommuneplan, reguleringsplan, vann/avløp, markslag samt flyfoto. Flyfoto er meget detaljert og man kan zoome inn og se enkelttrær og personer! Har verktøy som bl.a. måle arealer, skrive på kartet og klippe ut kartet (kopier). Prøveprosjekt som kanskje utvider til å omfatte hele Norge.  Utgiver: Norkart og Skedsmo kommune.

Norgesglasset http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html  - NOR
Enkelt kart som ikke er interaktiv. Oversikt i Statens kartverks topogfrafiske kart (M711-serien) og ved å zoome inn endres karttypen til økonomisk kart. Utgiver: 2002 Statens kartverk.

Google Maps - http://maps.google.no/ - NOR
Interaktiv kart hvor man kan zoome inn/ut hvor som helst i verden. Tre karttyper kan velges mellom, topografisk, infrastruktur (vei/by/politiske grenser) og satelitt. Oppløselighet varierer meget basert på kartgrunnlaget og billedgrunnlaget. Mange områder kan man zoome in slik at man kan se biler, enkelt trær og personer.

Norge - http://kvasir.no/kart/ - NOR
Dette er et veikart som gir god oversikt og samtidig kan zoome inn og få detaljert veikart i alle landets områder. Den er rask og enkel i bruk. Rutebeskrivelse kan beregnes ved å skrive fra/til, men er dårlig. Også satelittbilder er lagt i, men disse er dårlige.

Sverige - http://kartor.eniro.se/ - SVE
Dette er et veikart som gir god oversikt og samtidig kan zoome inn og få detaljert veikart i alle landets områder. Den er rask og enkel i bruk. Rutebeskrivelse kan beregnes ved å skrive fra/til. Også satelittbilder er lagt i, men disse er dårlige.

Danmark - http://kort.eniro.dk/ - DAN
Dette er et veikart som gir god oversikt og samtidig kan zoome inn og få detaljert veikart i alle landets områder. Den er rask og enkel i bruk. Satelittbilde for hele landet er meget god. Skråbilder over de største byene.

https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/


Atlas

Informasjon kommer ...


Kartserier

M 711. - Topografisk kart
Kartserien dekker Norge i målestokk 1:50.000 og består av 727 kartblad. Kartene er i farger og viser infrastruktur, vannsystem, terreng og vegetasjon. Ekvidistansen er på 20 meter. Ingen informasjon foreligger hos utgiver. Utgiver: 2002 Statens kartverk. Kan kjøpes hos de fleste bokhandlere.
Oversikt over kartene (pdf)


Foreninger

Norges Orienteringsforbund - kodet adresse - NOR
Informasjon om orienteringskart.


Bilder og film på World Wide Web

Sesam - http://kart.sesam.no/3d/ - NOR
Interaktivt oversikt basert på flyfoto hvor man kan zoome inn, endre retning og flytte horisonten opp/ned. Bildene er i 3D og ved å flytte horisonten ned kan man se konturene i landskapet. Også skråbilder er integrert. Dette betyr at bl.a. i bebygde områder kan man se husene fra siden. Detaljene er fenomenale og kan se biltype, enkelttrær og personer. Utgiver: Sesam.no

Norge i bilder
- http://norgeibilder.no/ - NOR
Interaktivt oversikt basert på flyfoto hvor man kan zoome inn. Detaljene er fenomenale og kan se biltype, enkelttrær og personer. Bildet viser koordinater i UTM eller lengde/breddegrad og informasjon som administrative grenser, stedsnavn, veier, vann, høydekurver og topografisk kart kan legges på. Avstander og beregning av areal er også mulig. 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no