naturleksikon.no
 

Opprettet
27. november 2008

Klimadebatt

Oppdatert
4. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotograf

naturvern
naturbokhandel
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
vegetasjon
ulv
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenJordas atmosfære er tynn. Det er imidlertid havet som påvirker klimaet mest og fungerer som en buffer for lagring av klimagasser som bl.a. vann og karbondioksid. Foto: NASAjetstrøm


orkan


værsystemet

Alle bilder fra NASA


Fakta om temaet

Jordas gjennomsnitts-temperatur er på 15°C.

Luft består av 78,1% nitrogen, 20,9& oksygen, 0,9% argon og 0,033% karbondioksid.

Vulkansk aktivitet er det største bidragsgiver til klimagasser (inkl. vann).

Etter den lille istiden (ca. 1850) har temperaturen økt til nivået det var før viktigtiden. Det er ingen som idag vet om dette er innenfor den naturlige klimaendringen eller hvor stor påvirkning menneskelig forurensning har.
 


Viste du at ...

For 1000 år siden var klimaet varmere enn idag. Det fantes da ikke is på nordpolen om sommeren, men isbjørnen overlevde i Nord-Amerika.

Uten de viktigste drivhusgassene vanndamp og karbondioksid ville gjennomsnittstemperaturen på Jorda vært -18°C.

Etter istiden for 10.000 år siden har det vært 3 perioder med global oppvarming kraftigere enn idag.

Karbondioksid i atmosfæren for 500 mill. år siden var 18 ganger høyere enn idag.

Oksygenet i atmosfæren for 300 mill. år siden var på 35% (idag 21%).

Den største påvirkningskraft på klima er vulkansk aktivitet (bevegelse av kontinental-platene) som påvirker havnivå og tilførsel av klimagasser fra vulkaner.

Vulkanen Mt. Erebus i Antarktis spytter ut mer KFK gasser i løpet av et år enn det menneskeheten har gjort de siste 60.000 år!

For 125.000 år siden var klimaet varmere med sommertemperatur 2°C høyere enn idag. I London levde det skogelefant, flodhest og løve.

Den lille istiden varte fra ca. 1250 - 1850.

Menneskelig aktivitet påvirker naturen mye mer enn klimaet. Overbefolkning og et forbruk i i-land som ikke er bærekraftig er de viktigste årsakene. Dette gjør at flere  arter og leveområder i verden forsvinner som følge mennesklig aktivitet enn av klima.

Den totale mengden CO2 i det biologiske kretsløp er konstant. Dette betyr at metan fra jorda eller kuer øker ikke CO2 mengden i kretsløpet. At jordas befolkning holder pusten i 1 minutt her dag vil heller ikke redusere tilførselen av CO2.
 


Global oppvarming

Varmekrevende arter i Norge som har gått kraftig tilbake pga. kuldeperioden de siste 1000 årene er på vei tilbake. Eksempler er villsvin, damfrosk, bakkekløver, engkubjelle, eik, kristorn, mispel, fasan mm.

Moskusoksen døde ut i Europa som følge av tidligere global oppvarming. Den hadde ingen steder å flytte til og klarte ikke å tilpasse seg.

Oppvarming gir økt fordampning og dermed mer nedbør. Isbreene vil derfor utvide seg.

Antarktis vil ikke bli særlig påvirket.

Isbjørn i Atlanterhavet er avhengig av drivis for å overleve og vil bli borte. Isbjørnen i Nord Amerika vil overleve da de ikke er avhengig av drivis.

Golfstrømmen blir svekket og en ny istid vil kunne starte.


 


Vanndamp (og skyer) står for 98% av drivhuseffekten, mens CO2 står for kun 2%. Hele 96% av karbondioksid som tilføres kommer fra naturlige kilder, mens kun 4% fra menneskelig utslipp. Dette betyr at fossilt brensel (olje, kull, gass) utgjør kun 0,0008% av drivhuseffekten.
     De fleste fagrapporter har normalt 2 utgivelser. En fra forskeren/organisasjonen og en fra Staten med som regel de samme forfatterne. Statens utgave av rapporten er som regel redigert slik at det blir politisk korrekt og økonomisk gjennomførbart. Dette er også tilfellet ved de fleste klimarapportene og dokumentaren til Al Gore.
     Det er viktig å være klar over at klimaendring påvirker naturen verken positivt eller negativt. Noen arter vil forsvinne, men andre vil komme til. Noen arter dør ut, mens nye arter oppstår. Hva som er positivt og negativt er imidlertid de verdiene vi setter på naturen. Vi definerer at isbjørnen er et flott dyr og dermed viktig å ta vare på. Villsvin er ikke et flott dyr og definert av myndighetene som en "ødelegger" da den ødelegger avlinger, men skaper en rikere jordbunn.


World Wide Web (www)

Regnvær på radar - http://met.no/radar/radar_norden.html - NOR

Se Norge - http://senorge.no/ - NOR
Snø vær vann klima .  Populær.

Norsk klimapolitikk, St. meld. 34 - kodet adresse - NOR

The Great Global Warming Swindle - http://www.greatglobalwarmingswindle.com/

IPCC - http://www.ipcc.ch/
FNs klimapanel for global oppvarming.


Bøker

Klimaet. Vitenskap og politikk - Lærebok
Dette er en grundig fagbok som gir en vitenskaplig dokumentasjon og oversikt over hvordan klimaet fungerer. Hvilke og hvor stor effekt forskjellige klimagasser og mennesklig utslipp påvirker vårt klima er grundig omtalt. Boka avslører en rekke tilfeller av konkret manipulering av fakta og tolkninger som har kommet politikere og FN. 96 sider. Boka er meget dyr (250,-). Lån heller på biblioteket og kopier. Vitenskaplig.
ISBN 978-82-997543-0-9       Bokanmeldelse         
Låne på biblioteket


Nyheter

Klima - http://www.cicero.uio.no/klima/
ISSN 0006-5269

Cicerone
- http://www.cicero.uio.no/cicerone/
ISSN 0006-5269


Organisasjoner (politisk styrt)

Cicero - http://cicero.no - NOR


Organisasjoner (uavhengig)

Informasjon kommer...


Økt forbruk og velstand er den viktigste årsaken til økte menneskelige utslipp av klimagasser. Dersom forbruket skal ned, må vi som forbruker mer enn bæreevnen, redusere vår levestandard. Dette betyr i praksis alle i Norge og Europa. All politikk idag er basert på å øke produksjonen og økt vekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no