naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Livet i ferskvann (Limnologi)

Vannløper, Gerris sp. © Harald Gjerde (2005)

Limnologi omfatter alle dyr og planter som lever livet i ferskvann (fra pytter til elver og innsjøer) hele eller deler av livet og deres økologi. De viktigste gruppene er insekter, fisk og krepsdyr.

World Wide Web (www)

Det er få hjemmesider som tar for seg limnologi på World Wide Web. For å finne informasjon må man søke i spesifikke dyregrupper eller problemstillinger. Nedenfor er et lite utvalg til de viktigste gruppene. Se ellers under andre temaer i naturleksikon.no.

 

Dragonflies and damselflies of Europe - http://fly.to/dragonflies/ - ENG

Oppslagsverk over Euopas øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle Europas øyenstikkere.

 

AmfibieWeb - http://amphibiaweb.org
Database med beskrivelse av amfibienes utseende og levevis. Bilder og utbredelseskart. Alle Europeiske arter er beskrevet.

Bøker


Vann og vassdrag 1: Ressurser og problemer. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg skadelige organismer og kampen mot dem og vassdragsregulering. Forurensning av sedimenter, gjødsel, avløp, tungmetaller og forsuring er grundig gjennomgått.
ISBN 82-412-0151-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Vann og vassdrag 2: Økologi. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg evolusjon i ferskvann, artsdannelse, tilpasninger, næringskjeder, miljø, landskap, innsjøers økologi og elvers økologi.
ISBN 82-412-0160-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Vann og vassdrag 3: Kjemi, fysikk og miljø. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg materialtransport, geologi, vannbalanse, bølger, strøm, lys, farge, temperatur, oksygen, salt, pH og næringsstoffer.
ISBN 82-412-0161-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Vann og vassdrag 4: Dyr og planter. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg innvandring og geografisk fordeling av grupper som bl.a. planter, plankton, svamper, krepsdyr, bløtdyr og fisk. Den største gruppen er insekter som omfatter hele 60% av artene. Til tross for dette er insekter ikke omtalt i boka. Avsluttes med menneskets betydning for spredning av arter.
ISBN 82-412-0165-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Limnofauna Norvegica - Bibel
Katalog over norske ferskvannsfauna og dekker alle arter som lever i ferskvann. Totalt 2794 arter er listet.  Innen hver gruppe omtales økologi, kunnskapsnivå, vernestatus og litteratur.
ISBN 82-519-1214-8               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Aquatic Insects of North Europe - Bestemmelsesbok

Bestemmelsesbok over de fleste Europeiske arter. Hver gruppe presenteres med beskrivelse av morfologi etterfulgt av en bestemmelsesnøkkel for både voksne (imago) og larve/nymfe. Rikt illustrert med strektegninger. Bind 1 tar for seg døgnfluer, steinfluer, teger, mudderfluer, nettvinger, biller, vårfluer og sommerfugler. Bind 2 omhandler øyenstikkere og tovinger (fluer og mygg).
ISBN 87-88757-07-2               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Europas ferskvannsfisk - Lærebok og feltbok
Tar for seg de fleste europeiske arter hvor kjennetegn, levevis og økologi gjennomgås med fargetegninger og utbredelseskart. Også storkreps og elveperlemuslig omtales. Fiskenes biologi godt omtalt med bl.a. fiskenes sanser, levested, nøkler, næringsdyr, fiender, fangstmetoder og fiskeavl.
ISBN 82-05-10975-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Fisk i ferskvann - Lærebok
Samspillet mellom fiskebestander, miljøet fisken lever i og måten vi forvalter og utnytter fiskeressurer blir omtalt. Tar også for seg økologien til bl.a. anadrome fiskearter og arter i innsjøer med bestandsanalyser, parasitter og beskatning.
ISBN 82-529-1986-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 


Nordens padder og krypdyr. - Lærebok/fagbok

Boka beskriver alle nordens 28 arter. Artsbestemmelsen lettes av de mer enn 100 fargebildene hvor alle dyrenes livsstadier vises. Bestemmelsesnøkkel til voksne dyr, larver, egg samt til sangen til frosk og padder. Hver art omtales med adferd, utbredelse, levested og utbredelseskart. 365 sider
ISBN 87-12-029823             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Nyheter

 

Det er få hjemmesider som tar for seg limnologi på World Wide Web. For å finne nyheter må man søke i spesifikke plante-/dyregrupper eller tema. Se ellers under andre temaer i naturleksikon.no.

Foreninger


Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

 

Svenska Föreningen för Limnologi - http://www.limnologerna.org/ - SVE

Interesseorganisasjon for de som arbeider med limnolog.

 

Societas Internationalis Limnologiae - http://www.limnology.org/ - INT

Interessorganisasjon for de som arbeider med limnologi i forskning og forvaltning.

Bilder på World Wide Web

 

Det er få hjemmesider som tar for seg limnologi på World Wide Web. For å finne bilder må man søke i spesifikke plante-/dyregrupper eller tema. Se ellers under andre temaer i naturleksikon.no.

Oppdatert 6. januar 2007

Opprettet 6. januar 2007

typisk padde

 

vannymfe
 

nøkkerosefamilien

 


  Fakta om limnologi

  • ??.

  • I Norge finnes det 2794 arter tilknyttet ferskvann.


  Viste du at ...

  • over halvparten av fersvannsdyrene i Norge er insekter (1693 arter).

  • blodigle finnes kun i noen dammer på sørlandet.

  • ål vandrer ofte forbi fossefall og demninger på land.

  •  


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det 2794 dyrearter hvorav 2794 er insekter og 45 fisk.

 

De viktigste gruppene (med antall arter):

svamper - 5

nesledyr - 3

ikter - 12

bendelormer - 19

rundormer - 57

bløtdyr - 50

igler - 15

vannlopper - 84

musling - 55

storkreps - 12

edderkopper - 2

døgnfluer - 44

steinfluer - 35

øyenstikkere - 45

teger - 50

biller - 274

mudderfluer - 5

vårfluer - 191

sommerfulger - 5

svevemygg - 6

stikkemygg - 38

knott - 51

fjærmygg - 505

klegg - 36

fisk - 45

amfibier - 6

fugler - 80
pattedyr - 6

blomsterplanter - 50
 

 
  Annonse: