naturleksikon.no
 

Opprettet
6. januar 2007

Livet i vann (Limnologi)

Oppdatert
3. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenVannløper, Gerris sp. © Harald Gjerde (2005)
.typisk padde


vannymfe


nøkkerosefamilien


Fakta om temaet

I Norge finnes det 2794 arter tilknyttet ferskvann.
 


Viste du at ...

...over halvparten av fersvannsdyrene i Norge er insekter (1693 arter).

...blodigle finnes kun i noen dammer på sørlandet.

...ål vandrer ofte forbi fossefall og demninger på land.
 


Systematikk

I Norge finnes det 2794 dyrearter tilknyttet ferskvann hvorav ??? er insekter.

De viktigste gruppene (med antall arter):
svamper - 5
nesledyr - 3
ikter - 12
bendelormer - 19
rundormer - 57
bløtdyr - 50
igler - 15
vannlopper - 84
musling - 55
storkreps - 12
edderkopper - 2
døgnfluer - 44
steinfluer - 35
øyenstikkere - 45
teger - 50
biller - 274
mudderfluer - 5
vårfluer - 191
sommerfulger - 5
svevemygg - 6
stikkemygg - 38
knott - 51
fjærmygg - 505
klegg - 36
fisk - 45
amfibier - 6
fugler - 80
pattedyr - 6
blomsterplanter - 50

 


Limnologi omfatter alle dyr og planter som lever livet i ferskvann (fra pytter til elver og innsjøer) hele eller deler av livet og deres økologi. Noen av de viktigste gruppene er insekter, fisk og krepsdyr.
.


World Wide Web (www)
Det er få hjemmesider som tar for seg limnologi på World Wide Web. For å finne informasjon må man søke i spesifikke dyregrupper eller problemstillinger. Nedenfor er et lite utvalg til de viktigste gruppene. Se ellers under andre temaer i naturleksikon.no.

Dragonflies and damselflies of Europe
- http://fly.to/dragonflies/ - ENG
Oppslagsverk over Euopas øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle Europas øyenstikkere.

AmfibieWeb
- http://amphibiaweb.org
Database med beskrivelse av amfibienes utseende og levevis. Bilder og utbredelseskart. Alle Europeiske arter er beskrevet.


Bøker

Vann og vassdrag 1: Ressurser og problemer. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg skadelige organismer og kampen mot dem og vassdragsregulering. Forurensning av sedimenter, gjødsel, avløp, tungmetaller og forsuring er grundig gjennomgått.
ISBN 82-412-0151-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Vann og vassdrag 2: Økologi.
- Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg evolusjon i ferskvann, artsdannelse, tilpasninger, næringskjeder, miljø, landskap, innsjøers økologi og elvers økologi.
ISBN 82-412-0160-5               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Vann og vassdrag 3: Kjemi, fysikk og miljø.
- Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg materialtransport, geologi, vannbalanse, bølger, strøm, lys, farge, temperatur, oksygen, salt, pH og næringsstoffer.
ISBN 82-412-0161-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Vann og vassdrag 4: Dyr og planter.
- Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg innvandring og geografisk fordeling av grupper som bl.a. planter, plankton, svamper, krepsdyr, bløtdyr og fisk. Den største gruppen er insekter som omfatter hele 60% av artene. Til tross for dette er insekter ikke omtalt i boka. Avsluttes med menneskets betydning for spredning av arter.
ISBN 82-412-0165-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Limnofauna Norvegica
- Bibel
Katalog over norske ferskvannsfauna og dekker alle arter som lever i ferskvann. Totalt 2794 arter er listet.  Innen hver gruppe omtales økologi, kunnskapsnivå, vernestatus og litteratur.
ISBN 82-519-1214-8               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Aquatic Insects of North Europe
- Bestemmelsesbok
Bestemmelsesbok over de fleste Europeiske arter. Hver gruppe presenteres med beskrivelse av morfologi etterfulgt av en bestemmelsesnøkkel for både voksne (imago) og larve/nymfe. Rikt illustrert med strektegninger. Bind 1 tar for seg døgnfluer, steinfluer, teger, mudderfluer, nettvinger, biller, vårfluer og sommerfugler. Bind 2 omhandler øyenstikkere og tovinger (fluer og mygg).
ISBN 87-88757-07-2               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Europas ferskvannsfisk
- Lærebok og feltbok
Tar for seg de fleste europeiske arter hvor kjennetegn, levevis og økologi gjennomgås med fargetegninger og utbredelseskart. Også storkreps og elveperlemuslig omtales. Fiskenes biologi godt omtalt med bl.a. fiskenes sanser, levested, nøkler, næringsdyr, fiender, fangstmetoder og fiskeavl.
ISBN 82-05-10975-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Fisk i ferskvann
- Lærebok
Samspillet mellom fiskebestander, miljøet fisken lever i og måten vi forvalter og utnytter fiskeressurer blir omtalt. Tar også for seg økologien til bl.a. anadrome fiskearter og arter i innsjøer med bestandsanalyser, parasitter og beskatning.
ISBN 82-529-1986-3               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nordens padder og krypdyr.
- Lærebok/fagbok
Boka beskriver alle nordens 28 arter. Artsbestemmelsen lettes av de mer enn 100 fargebildene hvor alle dyrenes livsstadier vises. Bestemmelsesnøkkel til voksne dyr, larver, egg samt til sangen til frosk og padder. Hver art omtales med adferd, utbredelse, levested og utbredelseskart. 365 sider
ISBN 87-12-029823             Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Foreninger

Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR
Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Svenska Föreningen för Limnologi
- http://www.limnologerna.org/ - SVE
Interesseorganisasjon for de som arbeider med limnolog.

Societas Internationalis Limnologiae
- http://www.limnology.org/ - INT
Interessorganisasjon for de som arbeider med limnologi i forskning og forvaltning.


 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no