naturleksikon.no
 

Opprettet
1. oktober 2008

Vegetasjon

Oppdatert
4. oktober 2017


naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt). Hjemmesidene er også kvalitetssikret.


OPPSLAGSORD

Afrika
akvariefisk (fersk)

akvariefisk (salt)
alger
Amerika N
Amerika S
amfibier

arktis
Asia
astronomi
atlas
Australia
barskog
biologi
blomsterplanter
bløtdyr
botanikk
botaniske hager
bær
dynosaurer
dyrehager
edderkopper
Europa

evolusjon
ferskvannsfisk
fjell
flaggermus

forurensning
forvaltning
fossiler
fugler
fugler (husdyr)

geografi
geologi

glasiologi
gnagere (husdyr)
hav
hageplanter
hest (husdyr)
himmelrommet
historisk geologi
hund (husdyr)
husdyr
hydrologi
insekter

insekter (husdyr)
isbreer
jordbruk
kart
katt (husdyr)
kjemi

klima (idag)
klimadebatt
korallrev
krepsdyr
kulturlandskap
kyst
landskapsgeografi
lav
limnologi
marin biologi
mat fra naturen
mennesket
masseutryddelse
meteorologi
mineralogi
moser
muséer
naturforvaltning
naturfotografering
naturfoto
naturvern
naturbokhandel
olje
papegøye
pattedyr
paleontologi
pigghuder
safari
skogbruk

stjerner
systematikk
boreal regnskog
tropisk regnskog
reptiler
reptiler (husdyr)
rovdyr
saltvannsfisk
skog
skogbruk
sopp
terrarie
trær
vann (hydrologi)
livet i vann
ulv
utryddelser
vegetasjon
virveldyr
vern av dyr
verneområder
vulkaner
våtmark
Yellowstone
zoologi
økologi
ørkenBilde som illustrerer temaet, Latinsk navn. © Navn på fotograf (årstall bildet er tatt)
.myr


fjell


åker og kantsoner


Fakta om temaet

Vegetasjonssone styres av nedbør og temperatur (klima).

Vegetasjonstype er også et resultat av bl.a. jordbunn, lys.

Desto lenger nord vi kommer desto lavere blir tregrensen. Hvor tregrensen blir lavere enn havnivået kalles arktis.

Tundra er barskog som vokser hvor det er permafrost i bakken, dvs. gjennomsnittstemperatur under 0°C.
 


Viste du at ...

...det finnes regnskog i Norge. Den strekker seg fra Fosen-halvøya og nordover inn i Nordland.

...i tropisk regnskog regner det mer en 2000 mm i året, mens nord for Bergen regner det over 7000 mm i året!

...hele skjærgården på vestlandet var opprinnelig dekket av skog. Kultivering som brenning og beite har fjernet skogen og gitt rom for lyngheier (eng. moore).
 


Ordforklaringer

Tundra er barskog som vokser oppå permafrost. Hver sommer tines det øvre laget hvor vegetasjonen vokser, men lenger ned er bakken frosset hele året da den årlige gjennomsnittstemperaturen er lavere enn 0°C.

Permafrost forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.


Vegetasjonssoner

I verden finnes det 8 hovedtyper av vegetasjonssoner. Det er temperatur og nedbør som styrer hvilke vegetasjonstype vi har i et område.

Fra nord mot syd:
- alpin
- boreal skog (barskog)
- nemoral skog (edelløvskog)
- gresssletter (prærie)
- middelhav
-ørken
- gressletter (savanne/prærie)
- tropisk regnskog

 


Vegetasjon er samfunnet av alle plantearter eller plantebestand innen et bestemt område. I Norge er vegetasjonen delt inn i 80 vegetasjonstyper.
.


World Wide Web (www)
Det er få hjemmesider som tar for seg vegetasjon på World Wide Web. For å finne informasjon må man søke i spesifikke fagområder som botanikk og geografi. Se ellers under andre temaer i naturleksikon.no.

Den virtuelle floraen
- http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Inneholder om informasjon om artene som bl.a. beskrivelse, utbredelse (med nordisk og Eurasiatiske kart) og etymologi.  Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

Botanikk-nett
- http://home.no.net/tbaugen/botanikknett.htm - Startside - NOR
Nettportal fordelt på tema, områder (land og kontinent), plantegrupper, institusjoner og botanikere.


Bøker

Vegetasjonstyper i Norge. - Bibel
Grundig bok som klassifiserer vegetasjonstyrper med informasjon om fysiognomi, økologi, utbredelse, variasjon.
ISBN 82-426-0784-2               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nasjonalatlas for Norge Atlas: Vegetasjon
- Billedbok
Grundig og lettlest bok som tar for seg plantenes miljø, floristisk og historisk plantegeografi, vegetasjonstyper, vegetasjonssoner, vegetasjonsgeografiske regioner, kulturlandskap og forvaltning av biologisk mangfold.
ISBN 82-90408-26-9               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Truete vegetasjonstyper i Norge.
- Rapport
Rapporten gir en oversikt over vegetasjonstyper som anses som truet på kort og lang sikt. 71 vegetasjonstyper beskrives med utbredelse, økologi, artssammensetning, forekonst av sjeldne arter og trusler. Boka er politisk farget. 231 sider.
ISBN 82-7126-621-7               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Vegetasjon i Norsk skog. Vekstvilkår og skogforvaltning
- Bok
En oversiktlig, lettlest og godt illustrert bok. Kapitlene omfatter generell informasjon om bl.a. produksjonsevne, økologiske gradienter, næring, humus, indikatorverdi, suksesjon, kartfesting og skogforvaltning. Innenfor de forskjellige vegetasjonstypene beskrives utbredelse, vanlige arter, økologiske hovedtrekk, intern variasjon, regional variasjon, humus, suksesjoner, skogbehandling, brann, terrengtransport, beite og verneverdi. 256 sider.
ISBN 82-529-2679-7               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Barskogens vegetasjonstyper
- Bok
Grundig bok som tar for seg klassifisering av vegetasjonstyper i skog. Informasjon om økologiske kjennetegn, humus & jordprofil, typiske arter, utbredelse, regionale & lokale variasjoner, suksesjonsfaser, skogbehandling og terrengtransport er gjennomgått. Boka er rettet mot de som arbeider med skogskjøtsel og skogforvaltning. 136 sider.
ISBN 82-529-1626-0               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket


Nyheter

Blyttia - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/ - medlemsblad for NBF
Rikt illustrert med fargebilder. Inneholder bakgrunnsartikler, fagartikler, nyheter, debatt og bokanmeldelser. Mange utgaver lagt ut i pdf-format. Siste utgavene har kun innholdsfortegnelse.
ISSN 0006-5269


Foreninger

Norsk botanisk forening - http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/ - NOR
Forening for amatører og profesjonelle innen botanikk. Mange lokallag med aktiviteter.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Annonse:


 

© Naturleksikon (2006)      -      e-post: post@naturleksikon.no