naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

Oppslagsord

 

Vegetasjon

Furuskog  © Harald Gjerde (2005)

Vegetasjon er samfunnet av alle plantearter eller plantebestand innen et bestemt område. I Norge er vegetasjonen delt inn i 80 vegetasjonstyper.

World Wide Web (www)

Det er få hjemmesider som tar for seg vegetasjon på World Wide Web. For å finne informasjon må man søke i spesifikke fagområder som botanikk og geografi. Se ellers under andre temaer i naturleksikon.no.

 

Den virtuelle floraen - http://linnaeus.nrm.se/flora/ - SVE
Inneholder om informasjon om artene som bl.a. beskrivelse, utbredelse (med nordisk og Eurasiatiske kart) og etymologi.  Over 9500 bilder av 2000 plantearter fra Norden og Europa. Søkemulighet etter planter i kategorier som bl.a. fredede arter, farger, mat og krydder, trær og giftige planter.

 

Botanikk-nett - http://home.no.net/tbaugen/botanikknett.htm - Startside - NOR
Nettportal fordelt på tema, områder (land og kontinent), plantegrupper, institusjoner og botanikere.

Bøker


Vegetasjonstyper i Norge. - Bibel
Grundig bok som klassifiserer vegetasjonstyrper med informasjon om fysiognomi, økologi, utbredelse, variasjon.
ISBN 82-426-0784-2               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Nasjonalatlas for Norge Atlas: Vegetasjon - Billedbok
Grundig og lettlest bok som tar for seg plantenes miljø, floristisk og historisk plantegeografi, vegetasjonstyper, vegetasjonssoner, vegetasjonsgeografiske regioner, kulturlandskap og forvaltning av biologisk mangfold.
ISBN 82-90408-26-9               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Truete vegetasjonstyper i Norge. - Rapport
Rapporten gir en oversikt over vegetasjonstyper som anses som truet på kort og lang sikt. 71 vegetasjonstyper beskrives med utbredelse, økologi, artssammensetning, forekonst av sjeldne arter og trusler. Boka er politisk farget. 231 sider.
ISBN 82-7126-621-7               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Vegetasjon i Norsk skog. Vekstvilkår og skogforvaltning - Bok
En oversiktlig, lettlest og godt illustrert bok. Kapitlene omfatter generell informasjon om bl.a. produksjonsevne, økologiske gradienter, næring, humus, indikatorverdi, suksesjon, kartfesting og skogforvaltning. Innenfor de forskjellige vegetasjonstypene beskrives utbredelse, vanlige arter, økologiske hovedtrekk, intern variasjon, regional variasjon, humus, suksesjoner, skogbehandling, brann, terrengtransport, beite og verneverdi. 256 sider.
ISBN 82-529-2679-7               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

 

Barskogens vegetasjonstyper - Bok
Grundig bok som tar for seg klassifisering av vegetasjonstyper i skog. Informasjon om økologiske kjennetegn, humus & jordprofil, typiske arter, utbredelse, regionale & lokale variasjoner, suksesjonsfaser, skogbehandling og terrengtransport er gjennomgått. Boka er rettet mot de som arbeider med skogskjøtsel og skogforvaltning. 136 sider.
ISBN 82-529-1626-0               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter

 

Blyttia - http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/ - medlemsblad for NBF

Rikt illustrert med fargebilder. Inneholder bakgrunnsartikler, fagartikler, nyheter, debatt og bokanmeldelser. Mange utgaver lagt ut i pdf-format. Siste utgavene har kun innholdsfortegnelse.
ISSN 0006-5269

Foreninger

 

Norsk botanisk forening - http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen botanikk. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Oppdatert 5. mars 2009

Opprettet 1. oktober 2008

myr

 

fjell
 

åker og kantsoner

 


  Fakta om vegetasjon

 • Desto lenger nord vi kommer desto lavere blir tregrensen. Hvor tregrensen blir lavere enn havnivået kalles arktis.

 • Tundra er barskog som vokser

 • Ørken .


  Viste du at ...

 • det finnes regnskog i Norge. Den strekker seg fra Fosen-halvøya og nordover inn i Nordland.

 • i tropisk regnskog regner det mer en 2000 mm i året, mens nord for Bergen regner det over 7000 mm i året!

 • hele skjærgården på vestlandet var opprinnelig dekket av skog. Kultivering som brenning og beite har fjernet skogen og gitt rom for lyngheier (eng. moore).


Systematikk - verden
I verden finnes det 8 hovedtyper av vegetasjonssoner. Det er temperatur og nedbør som styrer hvilke vegetasjonstype vi har i et område.

 

Fra nord mot syd:

 • alpin
 • boreal skog (barskog)
 • nemoral skog (edelløvskog)
 • gresssletter (prærie)
 • middelhav
 • ørken
 • gressletter (savanne)
 • tropisk regnskog

Systematikk - Norge
 

I Norge finnes det 6 hovedtyper av vegetasjonssoner. Det er temperatur og nedbør som styrer hvilke vegetasjon vi har i et område.

 

 • skogvegetasjon
 • treløs vegetasjon
 • myr- og kilde
 • vassdrag
 • fjell
 • havstrand

 


Fagområder

Dette temaet kan deles inn i følgende fagområder.

 

 • Geografi (gruppe)

 • Botanikk (gruppe)

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord, termelologi og fagutrykk som trenger nærmere omtale er listet opp her.

 • Tundra er barskog som vokser oppå permafrost. Hver sommer tines det øvre laget hvor vegetasjonen vokser, men lenger ned er bakken frosset hele året da den årlige gjennomsnittstemperaturen er lavere enn 0°C.

 • Permafrost forklares enkelt med en kort beskrivelse slik at folk flest vil forstå.


 

 
  Annonse: