naturleksikon.no

Naturleksikon er en nettportal med pekere til det beste av oppslagsverk, bilder og nyheter (elektronisk på www og trykt).
 


Informasjonen er selektivt valgt med omhu slik at det kun er det beste innen hjemmesider, bøker mm. som blir presentert. Hjemmesidene er også kvalitetssikret.

 

 

 

Oppslagsord

 

Naturvern - områder

Kongsrudmyra (Akershus) ble fredet som barskogsreservat til tross for at området ikke var verneverdig mhp. barskog. Her finner du Norges rikeste amfibie- og øyenstikkerlokalitet. © Harald Gjerde (2006)

Klassisk naturvern omhandler vern av arter og deres leveområder. Her finner du informasjon om verneområder som nasjonalpark, naturreservat, landskapsvern og naturminner.

World Wide Web (www)

 

Forskrifter til naturreservater - kodet adresse - NOR

Oppslagsverk over Euopas øyenstikkere. Bilder, utbredelseskart og beskrivelse av alle Europas øyenstikkere. Norsk Lovdata.

 

Verneormåder i Norge - http://lovdata.no/for/lf/index-verne.html - NOR

Lokale forskrifter til fuglereservater, landskapsreservater, nasjonalpark, naturminner, naturreservat og plantereservater.

 

Naturbase - http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ - NOR

Interaktivt kart over Norge med oversikt over alle reservater. Mulighet til å zoome inn på kartet og få detaljert informasjon om reservatbestemmelser, spesielle arter, litteratur mm. Oversiktskartene er bra, men meget grove når man har zoomet inn på de enkelte reservatene. Dessverre så er det mye mer feil her enn på Wikipedia. Informasjonen er også gammel informasjon og blir sjelden oppdatert. Innholdet må derfor tas som veiledende. Basen er ikke permanent da den hele tiden skifter adresse. Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning.

Bøker


Vann og vassdrag 1: Ressurser og problemer. - Lærebok
Grundig og lettlest bok som tar for seg skadelige organismer og kampen mot dem og vassdragsregulering. Forurensning av sedimenter, gjødsel, avløp, tungmetaller og forsuring er grundig gjennomgått.
ISBN 82-412-0151-6               Bokanmeldelse          Låne på biblioteket

Nyheter

 

Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Foreninger


Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Bilder på World Wide Web

 

Norsk limnologisk forening - http://limnologi.no/ - NOR

Forening for amatører og profesjonelle innen limnologi. Mange lokallag med aktiviteter.

Oppdatert 18. desember 2009

Opprettet 18. desember 2009

Nordre Øyeren

 

bilde 2
 

Statens Naturoppsyn

 


  Fakta om verneormåder

  • I Norge finnes det 000 vernede områder.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


  Viste du at ...

  • I reservater hvor plantene er fredet er det lov å plukke blomster.

  • Oppsyn i de fleste reservatene er sporadisk. Dette betyr at ulovlig sanking er vanlig.

  • Nordre Øyeren er fredet som naturreservat, men ikke vernet. Veiutbygging, søppelfylling, jakt, rasering av hekkeområder og hogst av fredet skog foregår uten at Fylkesmannen griper inn.

  • Her kommer det tekst med informasjon om fakta som ikke er kjent for de fleste.


Systematikk
I verden finnes det over ???. I Norge finnes det 2794 dyrearter hvorav 2794 er insekter og 45 fisk.

 

De viktigste gruppene (med antall arter):

svamper - 5

nesledyr - 3

ikter - 12

bendelormer - 19

rundormer - 57

bløtdyr - 50

igler - 15

vannlopper - 84

musling - 55

storkreps - 12

edderkopper - 2

døgnfluer - 44

steinfluer - 35

øyenstikkere - 45

teger - 50

biller - 274

mudderfluer - 5

vårfluer - 191

sommerfulger - 5

svevemygg - 6

stikkemygg - 38

knott - 51

fjærmygg - 505

klegg - 36

fisk - 45

amfibier - 6

fugler - 80
pattedyr - 6

blomsterplanter - 50

 


 

Ordforklaringer

Vanskelige ord eller ord/termelologi som trenger nærmere omtale er listet opp her. Ordene kommer opp i ny vindu (pop-up).

 

Ord 1

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Ord 2

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.

 

Ord 3

Her kommer det tekst som forklarer ordet som står ovenfor.
 

 
  Annonse: